Modernizacja
stacji elektroenergetycznej 220/110 kV
Halemba  maj 2016

W związku z konieczną zmianą zakresu przedmiotowego umowy, została przygotowana i przedstawiona do akceptacji Inwestora „Uproszczona koncepcja przebudowy stacji, z rozwiązaniami uwzględniającymi III kategorię terenu górniczego”.

Dodatkowo, Wykonawca został upoważniony do uzgodnienia z TAURON Dystrybucja S.A. warunków zagospodarowania terenu, w szczególności  w zakresie minimalnej wymaganej odległości pionowej pomiędzy przewodem liniowym linii 110 kV, a każdą częścią projektowanego budynku potrzeb własnych rozdzielni.

   

ZADANIE REALIZUJĄ
INWESTOR INŻYNIER KONTRAKTU WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna PSE Inwestycje S.A. OLMEX S.A.