Modernizacja
stacji elektroenergetycznej 220/110 kV
Halemba  oddziaływanie stacji na środowisko

Modernizacja stacji nie spowoduje zmian w oddziaływaniu na środowisko. Obecne oddziaływanie stacji nie przekracza  granic określonych w przepisach.

Aby zminimalizować ewentualny wpływ na środowisko gruntowe i wodne, na etapie przebudowy stacji zastosowane będą następujące rozwiązania:

  • do prowadzenia wszystkich robót budowlanych zagwarantowany będzie sprawny i nowoczesny sprzęt,
  • po zakończonych pracach powierzchnia gruntu zostanie zrekultywowana,
  • teren zostanie zabezpieczony przed ewentualnymi wyciekami substancji ropopochodnych pracujących maszyn, urządzeń oraz pojazdów,
  • zabezpieczenia dotyczyć będą także prewencji infiltracji zanieczyszczeń wypłukiwanych z materiałów budowlanych, jak również ścieków sanitarnych z zaplecza budowy,
  • odpady składowane będą w specjalnie przeznaczonych i odpowiednio zabezpieczonych miejscach.
   

ZADANIE REALIZUJĄ
INWESTOR INŻYNIER KONTRAKTU WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna PSE Inwestycje S.A. OLMEX S.A.