Modernizacja
stacji elektroenergetycznej 220/110 kV
Halemba  pole elektryczne i magnetyczne

Obiekty, które znajdą się na terenie stacji emitują pola elektromagnetyczne, które ze względu na swój zasięg, nie będą praktycznie oddziaływać na środowisko ogólne (czyli na obszar poza ogrodzonym terenem stacji).

Miarą oddziaływania pola elektrycznego i pola magnetycznego na ludzi i środowisko jest wartość natężenia tych pól, określona na wysokości 2m nad ziemią lub innymi powierzchniami, na których mogą przebywać ludzie.

Określona w przepisach wartość dopuszczalna natężenia pola elektrycznego dla miejsc dostępnych dla ludzi i pod zabudowę mieszkalną wynosi 1 kV/m, a pola magnetycznego – 60 A/m.

W celu określenia spodziewanych wartości oraz rozkładu natężenia pola elektrycznego i magnetycznego, wykonano obliczenia dla przęseł krańcowych dwóch napowietrznych linii 220 kV wprowadzonych na staję Halemba, na wysokości 2m nad poziomem gruntu.

Obliczenia komputerowe w programie Politechniki Łódzkiej potwierdzają, że natężenie pola elektrycznego pod liniami 220 kV, w miejscu wyjścia linii z ogrodzonego terenu stacji, nie przekroczy dopuszczalnej wartości 1,0 kV/m.

Obliczone natężenie pola magnetycznego pod liniami 220 kV, przy założeniu maksymalnego obciążenia prądowego (1200 A), w miejscu wyjścia linii z ogrodzonego terenu stacji elektroenergetycznej, nie przekroczy wartości 8,0 A/m.

Z przeprowadzonej analizy wynika,że maksymalne wartości pola elektrycznego i magnetycznego, nigdzie nie przekroczą wartości dopuszczalnej, a więc nie będą miały negatywnego wpływu na ludzi i środowisko.

   

ZADANIE REALIZUJĄ
INWESTOR INŻYNIER KONTRAKTU WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna PSE Inwestycje S.A. OLMEX S.A.